Історія та спеціальності

Сьогодні в глобальному світі відбувається кардинальна зміна суспільно-економічних формацій, створюються і реалізуються нові підходи в політичній та економічній інтеграції країн.

Форми і темпи інтеграції України у світове господарство, зокрема країни Європейського Союзу, в сучасних процесах глобалізації залежатимуть від фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ось чому вихід на міжнародний ринок національних підприємств, товарів та послуг неможливий без достатньої кількості висококваліфікованих фахівців, що володіють питаннями міжнародних економічних відносин.

Саме з цією метою в 2000 році, за безпосередньої участі професора І.М.Миценко, у КНТУ було створено кафедру міжнародної економіки. Перший рік свого функціонування за цією спеціальністю навчалося лише 17 студентів, а аудиторний фонд становив 130 м². В 2005 році було відкрито ще один престижний напрям підготовки - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Підготовка здійснюється за освітньо-професійною програмою бакалавр, спеціаліст та магістр за ІV рівнем акредитації.

В нинішніх умовах для здійснення такого рівня підготовки кафедра повністю забезпечена матеріально-навчальною базою. Матеріальний фонд становить більше 4 млн. грн., аудиторний понад 800 м². Студенти мають можливість проходити практику та стажування за кордоном. В процесі навчання використовуються нові прогресивні методи, які визначають пріоритетність та послідовність вивчення необхідних дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійного спрямувань. Створена сучасна комп’ютерна лабораторія з постійним доступом до мережі Інтернет.

Наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри засвідчено участю більш ніж 200 міжнародних, республіканських і регіональних конференціях. Із яких опубліковано понад 500 наукових праць: із них – 10 наукових монографій, 7 навчальних посібників із грифом МОН України. Активну участь у науковій роботі приймають студенти. Ними опубліковано майже 3000 наукових статей. Вони беруть активну участь в конференціях, олімпіадах, Всеукраїнських студентських конкурсах, переможцями в яких стали понад 150 студентів.

Розглядаючи навчальний план, за яким здійснюється підготовка студентів кафедри, слід звернути увагу на те, що перші два блоки гуманітарний і фундаментальний нічим не відрізняються від інших навчальних планів спеціальностей економічного спрямування. Тобто студенти вивчають дисципліни загальнотеоретичного напрямку такі як макро-, мікроекономіка, фінанси, міжнародна економіка, бухгалтерський облік, маркетинг, аудит, економіка підприємства, менеджмент, економічний аналіз, статистику та ін., а от дисципліни фахового спрямування суттєво відрізняються, оскільки включають такі предмети, які є вимогою часу і дають можливість сучасному економісту бути висококваліфікованим і конкурентоспроможним фахівцем.

Це стосується таких дисциплін, як зовнішньоекономічна діяльність підприємств, митна справа, світовий ринок товарів та послуг, міжнародний маркетинг, облік у зарубіжних країнах, міжнародні валютні відносини, міжнародний страховий та банківський бізнес, операційний та стратегічний менеджмент, сучасні інформаційні технології, міжнародна інвестиційна діяльність, біржова діяльність, валютні операції, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, міжнародна економічна діяльність України, міжнародне економічне право, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління міжнародними інвестиційними проектами, стратегічне управління підприємством, економіка зарубіжних країн, комерційна дипломатія та ін.

Для закріплення здобутих теоретичних знань навчальною програмою передбачено проходження практики на кожному курсі, що дають змогу ознайомитися зі структурою управління підприємств, їхньою господарською, зовнішньоекономічною діяльністю. При цьому студенти вивчають та аналізують нормативно-правові, інформаційні, звітні та статистичні матеріали з питань зовнішньоекономічної діяльності, напрацьовують практичні матеріали для курсових, дипломних та магістерських робіт.

Підготовка економіста-міжнародника не була б повноцінною без ґрунтовного оволодіння іноземними мовами, яким на кафедрі приділяється особлива увага. Починаючи з першого курсу і впродовж всього навчання, студенти вивчають поглиблено дві іноземні мови: англійську мову (як основну) та французьку чи німецьку за вибором. Викладання мов забезпечується досвідченими викладачами, які мають міжнародні сертифікати. Для цього на кафедрі створено шість лінгвістичних лабораторій з широким застосуванням автентичної літератури, аудіо - та відеомаов сприяє кращому працевлаштуванню не тільки в нашій країні, а й за її межами. Зокрема, між окремими ВНЗ Франції, Німеччини та Англії укладені двосторонні угоди з підготовки наших студентів. За період свого існування кафедрою було підготовлено майже 500 фахівців, більше 100 з яких – закінчили вищі навчальні заклади Франції, Канади, Німеччини, Великобританії, Данії та Швейцарії. Наші випускники працюють в усих галузях економіки, в держустановах, банківській сфері, митних органах та дипломатичних представництвах.

© 2019 KNTU